ข่าวสาร สถ.จ.

ข่าวสาร สถ.จ.

3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จังหวัดกำแพงเพชรแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาโลกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จังหวัดกำแพงเพชรเชิญร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายกฯ ส่งความปรารถนาดี'วันผู้สูงอายุ'ย้ำรัฐบาลเดินหน้าดูแลสังคมสูงวัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19
วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19
มาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน
ความคืบหน้าการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ นราธิวาส