หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สถ. ผนึกกำลัง 12 อปท. ต้นแบบการจัดการศึกษาดีเด่น ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้องถิ่น
นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในโอกาสเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย
อธิบดี สถ. กำชับท้องถิ่นจังหวัด ขับเคลื่อน 11 นโยบายสำคัญ ป้องกันโควิด 19 - เตรียมการรับมืออุทกภัยปี 2563
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดทาง Facebook Live แฟนเพจ "กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ" ในรายการ "รู้อยู่กับน้ำ" ในประเด็น "คืนชีพแหล่งน้ำขนาดเล็ก พลิกโฉมการจัดการน้ำประเทศไทย"
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชุมแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในประเด็น ปัญหาผลกระทบจากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม ประเด็นเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
อธิบดี สถ. ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสวนนงนุช พัทยา สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว หลังผ่อนปรนระยะที่ 3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร