หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

อธิบดี สถ. ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถ. ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 1/2566
สถ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
สถ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.
อธิบดี สถ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ในระดับพื้นที่ เน้นย้ำส่งเสริมบทบาทนายอำเภอ และ "ทีมอำเภอ" ขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน
สถ. เตรียมความพร้อมข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2566
สถ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2566
รองอธิบดี สถ. มอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ก.ฌ.) ครั้งที่ 1/2566
สถ. ร่วมประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น