หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

อธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ มุ่งสร้างพลเมืองท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ สถ. และโครงการพัฒนาบุคลากร สถ. ในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่นที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา บูรณปฏิสังขรณ์-ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม วัดกก (วัดร้าง) จ.ปทุมธานี
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามความร่วมมือการให้บริการ Google Station-CAT WiFi ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
อธิบดี สถ. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน กระตุ้นคน อปท. Key of Success ของประเทศ ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้พี่น้องประชาชน
อธิบดี สถ. พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. รองอธิบดี สถ.ผู้บริหาร สถ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
อธิบดี สถ. พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. รองอธิบดี สถ. นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สถ. ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง