หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

รองอธิบดี สถ. เปิดอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน
อธิบดี สถ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อธิบดี สถ. ร่วมคณะ นายกรัฐมนตรี-มท.1 ยกเสาเอกบ้านมั่นคง ชุมชนริมคลองเปรมประชากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หารือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
อธิบดี สถ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี 2563
อธิบดี สถ. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ-ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่คลองเทา บ้านหนองแหน จ.ชัยภูมิ