หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ เทศบาล และอบต. ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
กมธ. การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ธนาคารโลกประจำประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมหารือด้านการบริหารจัดการน้ำ
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) กลุ่มจังหวัดภาคใต้
อธิบดี สถ. เปิดอบรม "หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สำหรับผู้นำท้องถิ่น" ขอบคุณ อปท. ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่
สถ. ร่วมมือ กฟภ.-กพร. ขับเคลื่อนโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" หวังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในทุกตำบล
สถ. หนุนเทศบาล และอบต. ทุกแห่ง ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สถ. ขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สถ. ร่วมมือ JICA ประชุม Kickoff ความร่วมมือทางวิชาการ หนุนเพิ่มขีดความสามารถของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนของประเทศไทย