หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

อธิบดี สถ. เปิดอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ยกเป็นต้นแบบการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย เนื่องในการจัดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 (World Toilet Day 2020)
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือกรมอนามัย เดินหน้าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๑๕,๕๔๘ อัตรา กระตุ้นจ้างงาน-เศรษฐกิจฐานราก รองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามและเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ๑๙ หน่วยงาน
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย
ชมรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าหลุก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเงิน 1,204,273 บาท