บุคลากร อบต.ห้วยยั้ง

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

นางสาวสาลินี กัณฑาบุญ

นางสาวสาลินี กัณฑาบุญ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางศิริพร กระต่ายทอง

นางศิริพร กระต่ายทอง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวคมคาย สังคง

นางสาวคมคาย สังคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายสมชาย ศิริพล

นายสมชาย ศิริพล

นักการภารโรง

- ว่าง -

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

นายณรงค์ชัย พลไกร

นายณรงค์ชัย พลไกร

พนักงานขับรถยนต์

นายธเนตร คชรักษ์

นายธเนตร คชรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววัชรา เนื้อไม้

นางสาววัชรา เนื้อไม้

คนงานทั่วไป

นางสาวจินตนา หงษ์ยนต์

นางสาวจินตนา หงษ์ยนต์

คนงานทั่วไป

นายสุทิน โพธิบัลลังค์

นายสุทิน โพธิบัลลังค์

คนงานทั่วไป

นายทวีศักดิ์ หาญทวีทรัพย์

นายทวีศักดิ์ หาญทวีทรัพย์

พนักงานขับรถ

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางปรียาภัทร์ อู่ทอง

นางปรียาภัทร์ อู่ทอง

นักวิชาการคลัง

นางสาวณัฏฐา ทองเหลือง

นางสาวณัฏฐา ทองเหลือง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางอภิรมย์ฤดี เอกะสิงห์

นางอภิรมย์ฤดี เอกะสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชัญกัญณภัส หอมรื่น

นางสาวชัญกัญณภัส หอมรื่น

เจ้าพนังานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวนารีรัตน์ เนื้อไม้

นางสาวนารีรัตน์ เนื้อไม้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -

- ว่าง -

นายช่างโยธา

นายหัสนัย บุญสิงห์

นายหัสนัย บุญสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายนิคม มาน้อย

นายนิคม มาน้อย

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายณัฐวุฒิ อินทพงษ์

นายณัฐวุฒิ อินทพงษ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

นางปรวรรณ ไตรวาท

นางปรวรรณ ไตรวาท

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางพนารัตน์ เดชะผล

นางพนารัตน์ เดชะผล

นักวิชาการศึกษา

นางน้ำค้าง ใจกันทา

นางน้ำค้าง ใจกันทา

ครู คศ. 1

นางสาวราตรี พลไกร

นางสาวราตรี พลไกร

ครู คศ. 1

นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต

นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนันทวัน เจริญสุข

นางนันทวัน เจริญสุข

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

คนงานทั่วไป

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

คนงานทั่วไป