บุคลากร อบต.ห้วยยั้ง

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่่วไป ระดับต้น)

นางศิริพร กระต่ายทอง

นางศิริพร กระต่ายทอง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวคมคาย สังคง

นางสาวคมคาย สังคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธเนตร คชรักษ์

นายธเนตร คชรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววัชรา เนื้อไม้

นางสาววัชรา เนื้อไม้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายทวีศักดิ์ หาญทวีทรัพย์

นายทวีศักดิ์ หาญทวีทรัพย์

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายสุทิน โพธิบัลลังค์

นายสุทิน โพธิบัลลังค์

คนงาน

นายสมชาย ศิริพล

นายสมชาย ศิริพล

ภารโรง

นายณรงค์ชัย พลไกร

นายณรงค์ชัย พลไกร

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

- ว่าง -

- ว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

นางสาวจินตนา หงษ์ยนต์

นางสาวจินตนา หงษ์ยนต์

คนงานทั่วไป

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางอาริสา ศิรินโรจน์

นางอาริสา ศิรินโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธนัฎฑา ยมนา

นางสาวธนัฎฑา ยมนา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน

นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชัญกัญณภัส หอมรื่น

นางสาวชัญกัญณภัส หอมรื่น

เจ้าพนังานพัสดุปฏิบัติงาน

นางนพมาศ กิตติขจร

นางนพมาศ กิตติขจร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนารีรัตน์ เนื้อไม้

นางสาวนารีรัตน์ เนื้อไม้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- ว่าง -

- ว่าง -

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นายนิคม มาน้อย

นายนิคม มาน้อย

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายณัฐวุฒิ อินทพงษ์

นายณัฐวุฒิ อินทพงษ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

นางปรวรรณ ไตรวาท

นางปรวรรณ ไตรวาท

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพนารัตน์ เดชะผล

นางพนารัตน์ เดชะผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางน้ำค้าง ใจกันทา

นางน้ำค้าง ใจกันทา

ครูชำนาญการ ระดับ คศ.2

นางสาวราตรี พลไกร

นางสาวราตรี พลไกร

ครู คศ. 1

นางสาวนิญาดา ภิลาลัย

นางสาวนิญาดา ภิลาลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนันทวัน เจริญสุข

นางนันทวัน เจริญสุข

ครู คศ.1

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

คนงานทั่วไป

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

คนงานทั่วไป