บุคลากร อบต.ห้วยยั้ง

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นางสาวรติกร ฆะสันต์

นางสาวรติกร ฆะสันต์

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่่วไป ระดับต้น) 0636949161

นางสาวคมคาย สังคง

นางสาวคมคาย สังคง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0869382626

นางศิริพร กระต่ายทอง

นางศิริพร กระต่ายทอง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นางสาวกรกนก หญ้าลาภ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวคมคาย สังคง

นางสาวคมคาย สังคง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอริสา ศิรินโรจน์

นางอริสา ศิรินโรจน์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต

นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

นายอนุวัตร โพธิ์ประสาท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชิงชัย เกตุพงษ์

นายชิงชัย เกตุพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

นายการุณย์ เรือนเดื่อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววัชรา เนื้อไม้

นางสาววัชรา เนื้อไม้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ชัย พลไกร

นายณรงค์ชัย พลไกร

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

นางสุชาดา ผิวอ่อนดี

ผู้อำนวยการกองคลัง 0803456469

นางอาริสา ศิรินโรจน์

นางอาริสา ศิรินโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธนัฎฑา ยมนา

นางสาวธนัฎฑา ยมนา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน

นางสาวอภิรมย์ฤดี โสชัยยัน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชัญกัญณภัส หอมรื่น

นางสาวชัญกัญณภัส หอมรื่น

เจ้าพนังานพัสดุปฏิบัติงาน

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

นางสาวชไมพร โพธิบัลลังค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

นางสาวสุวิมล วัฒนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

นายวรพจน์ โพธิ์กาศ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 0633614698

- ว่าง -

- ว่าง -

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

นางสิริกร เรือนพิษ

นางสิริกร เรือนพิษ

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นายนิคม มาน้อย

นายนิคม มาน้อย

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายณัฐวุฒิ อินทพงษ์

นายณัฐวุฒิ อินทพงษ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นายประสิทธิ์ มีบัว

นายประสิทธิ์ มีบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 0878397650

นางปรวรรณ ไตรวาท

นางปรวรรณ ไตรวาท

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0811675652

นางพนารัตน์ เดชะผล

นางพนารัตน์ เดชะผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางน้ำค้าง ใจกันทา

นางน้ำค้าง ใจกันทา

ครูชำนาญการ ระดับ คศ.2

-ว่าง-

-ว่าง-

ครู คศ. 1

นางสาวนิญาดา ภิลาลัย

นางสาวนิญาดา ภิลาลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนันทวัน เจริญสุข

นางนันทวัน เจริญสุข

ครู คศ.1

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

นางสาวตติยาภรณ์ พลเคน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

นางสาวฐิดาภรณ์ เสาวนิจ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

นางสาวสุจินดา บดีรัฐ

คนงานทั่วไป