ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง

    แนวทางการพัฒนา

        สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

        สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

        พัฒนาปรับปรุงการจราจร

        การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร

        การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       แนวทางการพัฒนา

        การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

        แนวทางการพัฒนา

            การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

            การส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

        แนวทางการพัฒนา

            การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข

            การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

            การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

            การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

            การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

            การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        แนวทางการพัฒนา

            การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

            การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

        แนวทางการพัฒนา

            การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

        แนวทางการพัฒนา

            การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

            การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน