สภาพสังคม

สภาพสังคม

    ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดี มีการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง