สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าในตำบล

    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งประชาชนได้รับการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย เพื่อการใช้กระแสไฟฟ้าภายในครัวเรือน และการประกอบกิจการต่างๆ ครอบคลุมทุกครัวเรือน แต่มีบางพื้นที่ไฟฟ้าแรงต่ำยังเข้าไม่ถึง

การสื่อสารในตำบล

    โทรศัพท์

    ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่

    ไปรษณีย์

    ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง มีพนักงานไปรษณีย์บริการส่งหนังสือในวันทำการจันทร์ - ศุกร์

ประปาในเขตตำบล

    ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

หน่วยธุรกิจในตำบล