คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยยั้ง

นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์

นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์

นายก อบต.ห้วยยั้ง

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

นายสมชาย เกตุวงษ์

นายสมชาย เกตุวงษ์

รองนายก อบต.ห้วยยั้ง

นางดอกไม้ พลเคน

นางดอกไม้ พลเคน

รองนายก อบต.ห้วยยั้ง

นายอาริยะ อินทพงษ์

นายอาริยะ อินทพงษ์

เลขานุการนายก อบต.ห้วยยั้ง