คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยยั้ง

นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์

นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์

นายก อบต.ห้วยยั้ง

0817071983

นายสุวิทย์ สอนนิล

นายสุวิทย์ สอนนิล

ปลัด อบต.ห้วยยั้ง

0615585965

นายสมชาย เกตุวงษ์

นายสมชาย เกตุวงษ์

รองนายก อบต.ห้วยยั้ง

0896425692

นางดอกไม้ พลเคน

นางดอกไม้ พลเคน

รองนายก อบต.ห้วยยั้ง

0892689367

นายอาริยะ อินทพงษ์

นายอาริยะ อินทพงษ์

เลขานุการนายก อบต.ห้วยยั้ง

0933180788