ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

  • วันที่ 21 ก.ย. 2561
  • (119) เข้าชม

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 

ในการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

2. เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ในหมวกค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ


ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ธเนตร คชรักษ์

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :