โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

  • วันที่ 21 มี.ค. 2566
  • (347) เข้าชม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ซื่อสัตว์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู้การพัฒนาองค์กร โดยมี ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย พร้อมน้องๆนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดำเนินการโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :