กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  • วันที่ 8 เม.ย. 2564
  • (176) เข้าชม

<กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความรู้ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต พร้อมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตและตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรมีที่คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยกิจกรรม p>

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :