ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

  • วันที่ 18 ธ.ค. 2563
  • (183) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

3.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร

3.2 ขอความเห็นชอบพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง

3.3 การคัดเลือกคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยยั้ง

เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.3 รายงานสถานะการเงินการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ รายงานเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :