สำนักงานปลัดเทศบาล

 • หน้าแรก /
 • หน่วยงาน /
 • สำนักงานปลัดเทศบาล

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง งบ [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด ]
 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด ]
 • ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด ]
 • แผน-ฉ.5 [ ดาวน์โหลด ]