สมาชิกสภา อบต.ห้วยยั้ง

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

ประธานสภา อบต.ห้วยยั้ง

นางทัศนีย์ อันยงค์

นางทัศนีย์ อันยงค์

รองประธานสภา อบต.ห้วยยั้ง

นางโสน พลแก้ว

นางโสน พลแก้ว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

นายมนัส มาน้อย

นายมนัส มาน้อย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

นายสองเมือง นาคเมฆ

นายสองเมือง นาคเมฆ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

นางโสน พลแก้ว

นางโสน พลแก้ว

เลขาสภา อบต.ห้วยยั้ง

นายระยอง คงสุข

นายระยอง คงสุข

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

นายรำไพ โมลาลาย

นายรำไพ โมลาลาย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

นายบำรุง ถ้วนคำ

นายบำรุง ถ้วนคำ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

นางน้ำส้ม เกตุวงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

นายบุญส่ง อาชาพล

นายบุญส่ง อาชาพล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

นายประกิจ พลไกร

นายประกิจ พลไกร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

ว่าง

ว่าง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

นายมานิต รุกขชาติ

นายมานิต รุกขชาติ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

นายสนัด คชรักษ์

นายสนัด คชรักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

นายสงวน ถาวร

นายสงวน ถาวร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

นายบุญสม จ้อยม่วง

นายบุญสม จ้อยม่วง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ว่าง

ว่าง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ว่าง

ว่าง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

นางนิยม ทิพอุเทน

นางนิยม ทิพอุเทน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙