ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสำลี-บ้านนายวน หมูที่ 3 บ้านแคทอง

  • หน้าแรก /
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง /
  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสำลี-บ้านนายวน หมูที่ 3 บ้านแคทอง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสำลี-บ้านนายวน หมูที่ 3 บ้านแคทอง

  • วันที่ 10 ม.ค. 2562
  • (146) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสำลี-บ้านนายวน หมูที่ 3 บ้านแคทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ณรงค์ก่อสร้าง  เป็นเงินทั้งสิ้น  121,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)