ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบริเวณอาคารเอนกประสงค์-นานายเสาร์ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง

  • หน้าแรก /
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง /
  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบริเวณอาคารเอนกประสงค์-นานายเสาร์ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบริเวณอาคารเอนกประสงค์-นานายเสาร์ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง

  • วันที่ 8 ม.ค. 2562
  • (130) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบริเวณอาคารเอนกประสงค์-นานายเสาร์ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง โดนวิธีเฉพาะเจาะจง กับ  บุญจามก่อสร้าง  เป็นเงินทั้งสิ้น  269,000  บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)