ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญมี สร้อยกระโทก-สระวัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่

  • หน้าแรก /
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง /
  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญมี สร้อยกระโทก-สระวัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญมี สร้อยกระโทก-สระวัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่

  • วันที่ 31 ม.ค. 2562
  • (154) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญมี สร้อยกระโทก-สระวัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ กับ ร้านบุญจามก่อสร้าง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  321,000.- บาท  (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)