ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองตาแก่น หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองตาแก่น หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง

  • วันที่ 1 ก.พ. 2562
  • (144) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งดำเนินการก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตาแก่น หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง  กับ นายเซม  แสงสุข  เป็นเงินทั้งสิ้น  493,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)