ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566