รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562