ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสมจัง วังครุฑ-บ้านนายกระท้อน มะลิพรม หมู่ที่ บ้านคลองห้วยยั้ง