คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (กรณีตำแหน่งว่าง)