ผ้าไหม

  • วันที่ 20 พ.ย. 2561
  • (2,562) เข้าชม

เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ รหัสทะเบียน 6-62-06-10/1-0001 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 มีวิสัยทัศน์ คือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิดชูประชาธิปไตย สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่งไหม ผ้าขาวม้าไหม

ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่

ติดต่อ : กลุ่มทอผ้าบ้านลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร