ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 **(ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีที่คำนวณได้)

  • หน้าแรก /
  • ประกาศ /
  • ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 **(ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีที่คำนวณได้)

ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 **(ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีที่คำนวณได้)

  • วันที่ 8 ก.พ. 2564
  • (106) เข้าชม

ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 **(ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีที่คำนวณได้) **ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ให้ไว้ ณ 30 มกราคม 2564 #มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 **ตามประกาศองค์การยิหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 **ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โทร. 055-741652 ต่อ 12

เอกสารดาวน์โหลด :