การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • หน้าแรก /
  • ประกาศ /
  • การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • วันที่ 8 ก.พ. 2564
  • (112) เข้าชม

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอแจ้งประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 **ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428 ลว. 21 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ****แจ้งประชาชนที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หากท่านได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินกรุณาติดต่อ กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ในเวลาราชการ ***ภายในเดือน เมษายน 2564 **ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โทร 055-741652 ต่อ 12

เอกสารดาวน์โหลด :