ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562