รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน