รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายงานกระประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2564
ผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานกระประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 2/2563
ประกาศรายงานผลความพึ่งใจ การให้บริการ ประจำปี 2563
ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบสรุปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึ่งพอใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลทบทวน แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563