รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (ITA)
กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (ITA)
รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
รานงานผลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
สรุปผลการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
แผนการใช้จ่ายเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2562