รายงานการประชุม/รายงานผล

รายงานการประชุม/รายงานผล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส้วนตำบลห้วยวยั้ง ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส้วนตำบลห้วยวยั้ง ครั้งที่ 1/2565
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายงานกระประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2564
ผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563