จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองตาแก่น หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญมี สร้อยกระโทก-สระวัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่
ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญมี สร้อยกระโทก-สระวัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง
ประการผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง-บ้านนางหนูยิ้ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสำลี-บ้านนายวน หมูที่ 3 บ้านแคทอง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบริเวณอาคารเอนกประสงค์-นานายเสาร์ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการถมดินปรับพื้นที่และบดอัดแน่นภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประมาณการราคาค่าก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่และบดอัดแน่นภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองคุยตาหยิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง กพ.ถ.87-006 (ซอยบ้านแคทอง ม.3 บ้านไร่สุขขุม - ม.4) ตำบลห้วยยั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม