บริการประชาชน

บริการประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตร 39 ทวิ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา
คู่มือปฏิบัติราชการ
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามแนวพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ