ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 3 )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดทำอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โครงการผู้สูงอายุ (ครั้งที่1)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดสถานที่โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มช้างน้อย รหัสสายทาง กพ.ถ 87-045 (ช่วงบ้านนายสง่า ถาวร – บ้านนางกอแก้ว คุ้มภัย) หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม ม.5-ม.6(คุ้มบางระจัน) รหัสสายทาง กพ.ถ 87-010 (ช่วงสี่แยก ม.5-ม.6) หมู่ที่ 5บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร