ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ออกบริการเก็บภาษี นอกสถานที่
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
อัตราการจัดเก็บภาษี
แบบหนังสือลาออกจากราชการ
คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณขิงข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บจริงในช่วงปี พ.ศ.2563 - 2564
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยยั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง