ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

อัตราการจัดเก็บภาษี
แบบหนังสือลาออกจากราชการ
คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณขิงข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บจริงในช่วงปี พ.ศ.2563 - 2564
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยยั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธีนวาคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(แรก) (รหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562