ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(แรก) (รหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561)
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียรการทุจริต
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่2(มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปรนะจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 3 )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง)