ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง แจ้งขอยื่นแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
อัตราการจัดเก็บภาษี
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สายบ้านคลองกลาง-บ้านดอกเข็ม
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองทองหนองแหน) หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลุมทราย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุก ตำบลถ้ำหกระต่ายทอง
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 21/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้งที่ 20/2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้งที่ 19/2565