ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 21/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้งที่ 20/2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้งที่ 19/2565
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไข้ ครั้งที่ 3/2565
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
แบบหนังสือลาออกจากราชการ
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16/2565
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล