ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมกำแพงปากท่อและหูช้าง (ช่วงนานางน้ำค้าง) หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
หนังสือส่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
หนังสือส่ง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
หนังสือส่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
หัวหน้าส่วนราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังช่วงบุ๋ง-วังเลียงฯ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง
รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน