ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
หัวหน้าส่วนราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังช่วงบุ๋ง-วังเลียงฯ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง
รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปาดท่อ หมูุ๋ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 147/2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากทอ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปี 2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 111/2564 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง