รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญที่ ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยแรก
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562