ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโครงการส่งเสริมและติดตามสุขภาพการคลังท้องถิ่นปรจำปีงบประมาณ 2562
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-3 เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือนแรก)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 127/2562 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต