ประกาศ

ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
"ภาษีป้าย"
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 **(ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีที่คำนวณได้)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง ตำบลห้วยยั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563