ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 21/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้งที่ 20/2565
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้งที่ 19/2565
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไข้ ครั้งที่ 3/2565
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16/2565
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง