ประกาศ

ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
รายงานแสดงรานรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ประกาศ เรื่องแจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ งดใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง และสนามเครื่องเล่น โดยเด็ดขาด
ประกาศ แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง