ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ 147/2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใสนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) (ปรับปรุงโครงสร้างใหม่)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
"ภาษีป้าย"
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 **(ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินภาษีที่คำนวณได้)