ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 6ฯ
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง การบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด 6 ล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอลชาย 7 คน และวอลเลย์บอลชาย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พ.ศ.2566
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง แจ้งขอยื่นแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565