ประกาศ

ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
รายงานแสดงรานรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2