ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส ที่ 1
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562
ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศแจ้งการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศโครงการส่งเสริมและติดตามสุขภาพการคลังท้องถิ่นปรจำปีงบประมาณ 2562
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-3 เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562